Rejestr Zastawów

Co daje sprawdzenie w Rejestrze Zastawów?

Szybkie sprawdzenie osób, firm, maszyn i samochodów w Sądowym Rejestrze Zastawów. W serwisie można zlecić sprawdzenie czy dowolna osoba fizyczna bądź firma ma zastawiony przedmiot taki jak samochód czy maszyna w oficjalnym Sądowym Polskim Rejestrze Zastawów. Sprawdzenie – Rejestr Zastawów uwidoczni czy nie ciąży na nabywanym samochodzie lub maszynie nie spłacone zadłużenie. Pozwoli to uniknąć problemów związanych w własnością samochodu w przyszłości i jego przerejestrowaniem.

Pamiętaj Rejestr Zastawów jest rejestrem jawnym i nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2017 poz. 1278), czyli jeśli nabędziesz obciążony kredytem samochód nawet na drodze sądowej nie uda się wykazać, że zostałeś oszukany przez sprzedającego.

„Art. 38. 1. Z zastrzeżeniem art. 13 pkt 2, od dnia dokonania wpisu w rejestrze
zastawów nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł o nich wiedzieć.”

Rejestr zastawów sprawdzenie

Rejestr Zastawów – Kto może dokonać sprawdzenia?

Odpisy z rejestru zastawów, stanowiące dowód wpisu, a także zaświadczenia o braku wpisu zastawcy lub zastawcy i przedmiotu zastawu wydawane są każdemu, kto zażąda sprawdzenia. Obsługujemy całą Polskę.

Dlaczego warto wybrać serwis rejestr-zastawow.pl?

 1. Czas sprawdzenia – za pośrednictwem serwisu rejestr-zastawow.pl zlecisz sprawdzenie nabywanej rzeczy a zaświadczenie lub odpis z rejestru w formie skanu na e-mail lub wiadomości graficznej na telefon komórkowy, możesz otrzymać w 24h lub szybciej od chwili przysłania potwierdzenia przelewu opłaty za sprawdzenie. Sprawdzenia są dokonywane oczywiście w godzinach pracy Rejestru Zastawów to jest 10-14. Nikt nie zrobi tego tak szybko. Siedzibę serwisu rejestr-zastawow.pl i Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych w Warszawie dzieli mniej niż 100 metrów.
 2. Wieloletnie doświadczenie – sprawdzenia są dokonywane od 2007 roku co daje ponad 17 lat praktyki i wiele tysięcy dokonanych sprawdzeń a jak wiadomo praktyka czyni mistrza.
 3. Nie trzeba wypełnić wniosku – wypełnimy za zlecającego wniosek DW-1, DW-2, DW-3 czy DW-4 oraz dopasujemy sprawdzany przedmiot zgodnie z odpowiednim działem Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu.

Rejestr Zastawów – Jaki jest koszt jednego sprawdzenia?

Zaświadczenie, odpis lub informacja zamawiane w tym serwisie kosztują 81 za sztukę. Przy sprawdzaniu np. taśmy produkcyjnej, która składa się z 8 maszyn, każda maszyna sprawdzana jest oddzielnie (8 x 80 zł). Każda może być własnością innej osoby i ma inny nr seryjny/fabryczny.


Zadzwoń i zapytaj o sprawdzenie

KONTAK tel. 728-645-080


Jako wierzyciel w Rejestrze Zastawów figuruje najczęściej:

 • BANK
 • FIRMA LEASINGOWA

Sprawdzenie w Rejestrze Zastawów jest płatneformularz zamówienia

Jako wierzyciel w Rejestrze Zastawów Skarbowych figuruje najczęściej:

 • ZUS
 • URZĄD SKARBOWY
 • GMINA lub MIASTO

Sprawdzenie online w Rejestrze Zastawów Skarbowych jest bezpłatnewięcej …

Zobacz także: PDI Rejestr Zastawów

Rodzaje sprawdzeń w Rejestrze Zastawów

Sprawdzamy w dni robocze od godz. 10:00 do 14:00
obecnie czas oczekiwania wynosi do 60 min
od przysłania potwierdzenia przelewu w powyższych godzinach
POMOC tel. 728-645-080

Sprawdzenie
osoby lub firmy w Rejestrze Zastawów
Sprawdzenie
samochodu lub maszyny w Rejestrze Zastawów
Odpis z
Rejestru Zastawów

wniosek DW-1

wniosek DW-2

wniosek DW-4
by sprawdzić trzeba znać
regon spólki lub pesel osoby
by sprawdzić trzeba znać
regon firmy lub pesel osoby
oraz nr vin lub fabryczny lub seryjny lub nadwozia lub podwozia itp.
by sprawdzić trzeba znać nadany
przez Sąd nr pozycji
koszt 81 zł* koszt 81 zł* koszt 81 zł*
skan na email lub sms 24h* skan na email lub sms 24h* skan na email lub sms 24h*
wysyłka oryginału poleconym lub kurierem wysyłka oryginału poleconym lub kurierem wysyłka oryginału poleconym lub kurierem
otrzymasz zaświadczenie fot. poniżej, że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów lub, że figuruje pod danym numerem pozycji otrzymasz zaświadczenie fot. poniżej, że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów jako zastawca przedmiotu o podanym vin / fabrycznym / seryjnym lub że figuruje pod danym numerem pozycji, bądź że inna osoba jest zastawcą sprawdzanego przedmiotu bądź że toczy się postępowanie w sprawieotrzymasz odpis z rejestru zastawów fot. poniżej, będzie wiadomo jaki bank, komu sfinansował zakup na jaką kwotę oraz będzie dokładny opis przedmiotu zabezpieczenia
Najszybciej w Polsce Najszybciej w Polsce Najszybciej w Polsce
DW-1DW-4
*do podanej ceny należy doliczyć koszt przesyłki jeśli taka wystąpi szczegóły w cenniku
*skan tylko w dni robocze w godzinach pracy urzędu

Rejestr Zastawów Skarbowych

1. Rejestr Zastawów Skarbowych co to jest ?

Od dnia 1 lipca 2017 roku funkcjonuje Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie informatycznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku wyznaczono Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Powyższe zmiany wprowadzają system, w którym wszystkie składane wnioski o wpisanie lub wykreślenie wpisu są obsługiwane przez organ prowadzący rejestr zastawów, czyli Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Wnioski o wpisanie zastawu skarbowego do rejestru są przesyłane przez organy uprawnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Destęp do Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dostęp do rejestru zastawów skarbowych zapewnia się organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru (wyszukiwanie danych oraz składanie wniosków o wpis) oraz organom egzekucyjnym w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań (wyszukiwanie danych). Powyższy dostęp jest przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr. Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis, wzory wniosków o wpis oraz wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1287).

Rejestr Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych

Powyższe rozporządzenie określa również tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

3. Kto wpisuję się do rejestru ?

Zastaw skarbowy to narzędzie przysługujące Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych, stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10.000 zł.

Jako wierzyciel w Rejestrze Zastawów Skarbowych figuruje najczęściej:

 • ZUS
 • URZĄD SKARBOWY
 • GMINA lub MIASTO

4. Rejestr zastawów skarbowych sprawdzenie.

Bezpłatne wyszukiwanie (wg kryterium przedmiotowego) w rejestrze zastawów informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej) jest udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw.

Rejestr Zastawów Skarbowych sprawdzenie

Zobacz także Rejestr Zastawów Łódź lub Odpis z Rejestru Zastawów lub wybierz Rodzaje sprawdzeń w Rejestrze Zastawów