Rejestr Zastawów Skarbowych

1. Rejestr Zastawów Skarbowych co to jest ?

Od dnia 1 lipca 2017 roku funkcjonuje Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie informatycznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku wyznaczono Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Powyższe zmiany wprowadzają system, w którym wszystkie składane wnioski o wpisanie lub wykreślenie wpisu są obsługiwane przez organ prowadzący rejestr zastawów, czyli Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Wnioski o wpisanie zastawu skarbowego do rejestru są przesyłane przez organy uprawnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Destęp do Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dostęp do rejestru zastawów skarbowych zapewnia się organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru (wyszukiwanie danych oraz składanie wniosków o wpis) oraz organom egzekucyjnym w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań (wyszukiwanie danych). Powyższy dostęp jest przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr. Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis, wzory wniosków o wpis oraz wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1287).

Rejestr Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych

Powyższe rozporządzenie określa również tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

3. Kto wpisuję się do rejestru ?

Zastaw skarbowy to narzędzie przysługujące Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych, stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10.000 zł.

Jako wierzyciel w Rejestrze Zastawów Skarbowych figuruje najczęściej:

  • ZUS
  • URZĄD SKARBOWY
  • GMINA lub MIASTO

4. Rejestr zastawów skarbowych sprawdzenie.

Bezpłatne wyszukiwanie (wg kryterium przedmiotowego) w rejestrze zastawów informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej) jest udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw.

Rejestr Zastawów Skarbowych sprawdzenie

Zobacz także Rejestr Zastawów Łódź lub Odpis z Rejestru Zastawów lub wybierz Rodzaje sprawdzeń w Rejestrze Zastawów