KATALOG SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTÓW ZASTAWU

Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu składa się z ośmiu działów oznaczonych literami od A do G zawierających zasady opisu przedmiotów w nich wyszczególnionych oraz działu H zawierającego zasady opisu właściwe dla innych przedmiotów niż te, dla których zasady opisu zawarte zostały w działach A-G.

Każdy dział dzieli się na pozycje, które obejmują zasady opisu dotyczące poszczególnych przedmiotów.

Opis przedmiotu zastawu wg zasad z działu H stosuje się, gdy w działach A-G brak jest pozycji katalogu właściwej dla danego przedmiotu.

Zaciemnieniem zaznaczone są cechy, według których wyszukiwany jest w rejestrze zastawów przedmiot zastawu rejestrowego.

Spis Działów Katalogu:

DZIAŁ A RZECZY RUCHOME

DZIAŁ B ZBIÓR RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY

DZIAŁ C WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA RZECZY RUCHOMEJ ORAZ WSPÓLNOŚĆ PRAW (UDZIAŁY)

DZIAŁ D WIERZYTELNOŚCI I PRAWA PRZYSZŁE

DZIAŁ E PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

DZIAŁ F PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

DZIAŁ H INNE PRZEDMIOTY NIŻ TE, DLA KTÓRYCH ZASADY OPISU ZOSTAŁY ZAWARTE W DZIAŁACH A-G

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów a katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu.

Artykuł 7 opisuje zakres i możliwości związane z zastawem rejestrowym. Zastaw rejestrowy jest umownym zabezpieczeniem majątku i praw majątkowych. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis tego artykułu:

Artykuł 7. [Katalog przedmiotów zastawu rejestrowego]

W tym artykule określa się, jakie przedmioty mogą być obiektem zastawu rejestrowego oraz jakie są jego ograniczenia. Artykuł ten składa się z trzech ustępów.

Ustęp 1: Pierwszy ustęp wyjaśnia, że przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe. Jednak istnieją wyjątki, a więc nie można zastawić:

1) Praw, które mogą być przedmiotem hipoteki. Oznacza to, że jeśli dane prawo jest już zabezpieczone hipoteką, nie może być obiektem zastawu rejestrowego.

2) Wierzytelności, na których ustanowiono hipotekę. Ponownie, jeśli dłużnik wierzytelności już obciążył ją hipoteką, nie można jej zastawić rejestrowo.

3) Statków morskich oraz statków w budowie, które mogą być przedmiotem hipoteki morskiej. Statki morskie są chronione przez specjalne przepisy dotyczące hipoteki morskiej.

Ustęp 2: Drugi ustęp precyzuje, jakie konkretne przedmioty mogą być obciążone zastawem rejestrowym. Można w szczególności obciążyć:

1) Rzeczy oznaczone co do tożsamości, czyli konkretne, jednoznacznie zidentyfikowane przedmioty.

2) Rzeczy oznaczone co do gatunku, o ile w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku. Innymi słowy, można zastawić np. 10 ton węgla z konkretnego składu węgla.

3) Zbiór rzeczy ruchomych lub praw, które stanowią całość gospodarczą, nawet jeśli ich skład jest zmienny. To oznacza, że można zastawić np. cały zapas towarów w sklepie, nawet jeśli ich rodzaj lub ilość może się zmieniać.

4) Wierzytelności, czyli roszczenia do świadczeń od dłużników.

5) Prawa związane z dobrami niematerialnymi, takie jak prawa autorskie czy patenty.

6) Prawa z papierów wartościowych, czyli udziały w spółkach, akcje, obligacje itp.

7) Prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wartościowe papiery finansowe mogą również stanowić zastaw rejestrowy.

Ustęp 3: Trzeci ustęp mówi o tym, że zastaw rejestrowy może być ustanowiony nawet wtedy, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości. To oznacza, że jeśli ktoś planuje zakup pewnej rzeczy lub praw majątkowych i już teraz chce zabezpieczyć tę transakcję zastawem rejestrowym, może to zrobić. Obciążenie takiego przedmiotu zastawem rejestrowym staje się skuteczne z chwilą jego nabycia przez zastawcę, co daje pewność w przypadku planowanych transakcji.