Zaświadczenie z Rejestru Zastawów o braku zastawów na akcjach pozycja katalogu dział F4

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów o braku zastawów na akcjach pozycja katalogu dział F4

Co to jest akcja ?

Akcje to papiery wartościowe, które deklarują prawa o charakterze majątkowym (na przykład prawo do dywidendy) oraz niemajątkowym (na przykład prawo do głosu na zebraniu). Uprawnienia te są wynikiem uczestnictwa akcjonariusza w spółce.

Co to jest akcja niezdematerializowana ?

Akcje zdematerializowane są zapisami w formie elektronicznej. Celem dematerializacji jest ułatwienie obrotu i wykonywania praw z papierów wartościowych oraz ograniczenie ryzyk związanych z utratą tradycyjnego dokumentu. Akcje zostaną zdematerializowane,  będą rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje imienne zostaną wpisywane do księgi akcyjnej, natomiast akcje na okaziciela w formie dokumentu nie będą wpisywane do żadnej ewidencji.

Wprowadzony zostanie rejestr akcjonariuszy, w którym ujawniane będą akcje rejestrowe i wszystkie prawa z nimi związane. Niezbędne do przeniesienia własności akcji będzie dokonanie wpisu w rejestrze.

Obowiązek zdematerializowania akcji będzie obowiązywał od stycznia 2021 r.

Do grudnia 2020 r. akcje w spółce akcyjnej mogą mieć formę dokumentu określającego dane adresowe i nazwę, wysokość dokonanej wpłaty, wartość nominalną akcji itd. Od 1 stycznia 2021 r. przepisy dotyczące spółek akcyjnych ulegną istotnej zmianie. Akcje w formie papierowej nie będą uznawane. Spółki będą zmuszone posługiwać się akcjami jedynie w formie zdematerializowanej (elektronicznej).

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów o braku zastawów na akcjach pozycja katalogu dział F4

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów o braku zastawów na akcjach pozycja katalogu dział F4

Akcje w postaci dokumentów będziemy wycofywać z obrotu.

Konsekwencją zmian dotyczących formy akcji jest konieczność ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot zewnętrzny albo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Spółki będą musiały ponieść wszystkie koszty związane z prowadzeniem rejestru. Wybór konkretnego podmiotu należy do spółki – w tym celu konieczne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Od stycznia 2021 przez okres pięciu lat dokument akcji zachowuje moc dowodową jedynie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Główną konsekwencją dematerializacji będzie faktyczne wyeliminowanie „papierowych” akcji z obrotu. Dzięki temu pojawi się obowiązek ujawniania akcji i innych dokumentów w rejestrze akcjonariuszy lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zobacz także: sprawdzenia samochodu w rejestrze zastawów lub rejestr zastawów