REGULAMIN rejestr-zastawow.pl

§ 1.

Niniejsze zasady określają warunki świadczenia usługi przez serwis

§ 2.

Witryna jest własnością firmy firma Zazi Małgorzata Kolmer z siedzibą w Warszawa, adres: Czerniakowska 143/7, 00-453 Warszawa, NIP: 922-151-33-52, numer REGON: 140863155.
Firma przyjmuje zamówienia poprzez formularze zamówień dostępne na stronie w zakładce zamówienie (zamów teraz, eFormularz, kliknij tu aby zamówić itp.).
Firma dostarcza wyłącznie oryginalne dokumenty papierowe opatrzone pieczęciami z orłem lub podpisem cyfrowym oraz ich skany na e-mail.

§ 3.

Zakres usług świadczonych przez serwis obejmuje:

przyjęcie zamówienia na dostarczenie odpisu z księgi wieczystej (cała Polska) lub odpisu z KRS (cała Polska), zaświadczenia z KRS (cała Polska), zaświadczenia z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (cała Polska), zaświadczenia lub odpisu z Rejestru Zastawów (cała Polska), wpis, wykreślenie, zmianę hipoteki wpisanej do księgi wieczystej (Warszawa i okolice), wpis spadkobierców do księgi wieczystej (Warszawa i okolice), założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (Warszawa i okolice), kopię akt rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego (woj. mazowieckie) za pośrednictwem formularza zamówienia,
przygotowanie i opłacenie wniosku o:
– odpis z księgi wieczystej,
– odpis z KRS,
– zaświadczenie z KRS,
– zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów,
– wpis hipoteki do księgi wieczystej,
– zmianę treści hipoteki,
– wykreślenie hipotek,
– zmiana nazwiska w księdze wieczystej,
– wpis spadkobierców w księdze wieczystej,
– zmianę sposobu korzystania z nieruchomości,
– założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
– założenie księgi wieczystej w wyniku zasiedzenia,
– założenie księgi wieczystej w wyniku wyroku,
– wpis własności w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność,
– zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
– odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
– zaświadczenie o niekaralności,
– tłumaczenie przysięgłe na język angielski,
– tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki,
– informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
– informację o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego,
– legalizację lub apostille dokumentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
– kapię akt rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego,
odbiór zamówionego dokumentu z Sądu lub Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Karnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
wysłanie odpisu przesyłką pocztową, przesyłką priorytetową, przesyłką za pobraniem (tylko Warszawa), kurierem lub w inny ustalony z zamawiającym sposób,
dostarczenie odpisu w imieniu zamawiającego we wskazane miejsce.

§ 4.

W ramach usług świadczonych przez serwis w zakresie ksiąg wieczystych można zamawiać odpisy wydawane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytury przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.
W ramach usług świadczonych przez serwis w zakresie odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego można zamawiać odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach usług świadczonych przez serwis w zakresie zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów można zamawiać odpisy i zaświadczenia wydawane przez Rejestr Zastawów. W ramach usług świadczonych przez serwis w zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego można zamawiać informację wydawane przez Krajowy Rejestr Karny (tzw. zaświadczenie o niekaralności) plus jego legalizację w MSZ (Ministerstwie Spraw Zagranicznych).

§ 5.

Za czynności zlecone w serwise pobierane jest wynagrodzenie za usługę (dalej „Usługa”) w wysokości określonej w cenniku umieszczonym na wymienionej w § 2 stronie internetowej
Koszty przesyłki lub dostarczenia odpisu, zaświadczenia, informacji, kopii akt rejestrowych obciążają zamawiającego dany dokument.
W ramach jednego zlecenia na więcej niż jeden dokument od tego samego zamawiającego wynagrodzenie za usługę może zostać zmniejszone.
Potwierdzeniem sprzedaży usług jest faktura VAT – paragon – rachunek.
Zamówione dokumenty nie są wysyłane kurierem zagranicę a jedynie pocztą poleconą priorytetową.

§ 6.

Czas realizacji zamówienia waha się od kilku godzin do kilku dni i uzależniony jest od formy dokumentu, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie, wielkości dokumentu (liczba stron), sposobu dostawy.
Wysyłka odpisów możliwa jest wyłącznie w dni robocze. Sobota nie jest dniem roboczym.
Zamówienia z opcją płatność przelewem kierowane są do realizacji w momencie przysłania potwierdzenia przelewu lub wpłynięcia środków na konto bankowe.
Przesłanie potwierdzenia przelewu lub wpłata środków na konto bankowe w dniu innym niż dzień roboczy traktowane jest jako zamówienie do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu innym niż dzień roboczy.
Zamówienia nie są realizowane w weekendy, długie weekendy, dni przedświąteczne i święta.
Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do zamawiającego.
Zamówienia z opcją płatność przelewem należy udokumentować potwierdzeniem przelewu przesłanym na adres e-mail lub na fax podany w zakładce kontakt.
Formularz zamówienia automatycznie klasyfikuje rodzaj zamawianych dokumentów oraz wysyła automatycznie dane do płatności.

§ 7.

Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Klientem (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby kontaktowej). Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia (w tym jego weryfikacji), więcej informacji na temat ochrony powierzonych danych zostało opisane w polityce prywatności niniejszego serwisu. Dane osobowe naszych Klientów nie są udostępniane osobom trzecim i nie są gromadzone w ządnych bazach.

§ 8.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
błędy popełnione przez zamawiającego podczas wypełniania formularza zamówienia, w tym głównie podanie niewłaściwego nr zamawianego dokumentu,
błędy we wpisach w dokumentach sądowych,
opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w instytucji wydającej dokumenty,
pozostałe błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez serwis

§ 9.

Rozpoczęcie realizacji usługi następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu.

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni, lecz z chwilą przesłania potwierdzenia przelewu następuje rozpoczęcie realizacji usługi, w wyniku której wygenerowane zostaną dokumenty zwrotne i przesłane na e-mail. Rozpoczęcie realizacji usługi skutkuje tym, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, zamawiający, który odstępuje od umowy przed całkowitym wykonaniem usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez pracowników serwisu, to jest sprawdzenie i wygenerowanie dokumentów zwrotnych i ich przesłanie na adres e-mail). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

Opłacone a nieodebrane przez zamawiającego listy polecone i przesyłki kurierskie nie są automatycznie wysyłane ponownie. Wysyłka zwrotów następuje po wniesieniu przez zamawiającego opłaty za zwrot i opłaty za ponowną wysyłkę.

Korekty złożonego zamówienia można dokonać poprzez wysłanie poprawnego zamówienia.

§ 10.

Konsultanci serwisu nie udzielają porad prawnych, informacji o sposobie wypełniania wniosków, numerach kont bankowych i numerach telefonów instytucji wydających dokumenty oraz obsłudze wyszukiwarek i przeglądarek dostępnych w Internecie.

§ 11.

Nie ma możliwości odbioru osobistego zamawianych dokumentów w siedzibie firmy, ponieważ firma pozyskuje dokumenty między innymi z Krajowego Rejestru Karnego, co stwarza zagrożenie dla pracowników i mienia firmy z uwagi na różnorodność przychodzącego do biura klienta i wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia etatowej ochrony.

§ 12.

Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności klientów. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, właściciel serwisu starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Właściciel serwisu sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym właściciel serwisu informuje iż. administratorem danych osobowych zbieranych przez serwis jest firma Zazi Małgorzata Kolmer z siedzibą w Warszawa, adres: Czerniakowska 143/7, 00-453 Warszawa, NIP: 922-151-33-52, numer REGON: 140863155, będąca właścicielem serwisu rejestr-zastawow.pl. Zbiór danych osobowych klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod nazwą „ZAZI”.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym i umożliwienia realizacji zamówienia. Dane podawane przez klientów przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z klientem w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych klientów. Dane klientów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

Klienci mają prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych; zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach klienci mogą wysłać email na adres odpisy(małpa)rejestr-zastawow.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany powyżej.